Organizácia školy 2017/2018 - všeobecné údaje

Konzultačné hodiny pre rodičov 
  Utorok    13,30  -  14,30        

Úradné hodiny riaditeľky školy pre verejnosť
  Pondelok    8,00 - 10,00        13,00 - 15,00
  Utorok   8,00 - 10,00        13,00 - 15,00
  Piatok    8,00 - 10,00

Zvonenie v škole:
   1. hodina   07.35 - 08.20
   2. hodina   08.30 - 09.15
   3. hodina   09.25 - 10.10
   veľká prestávka - 15 minút
   4. hodina  10.25 - 11.10
   5. hodina  11.20 - 12.05
   6. hodina  12.15 - 13.00
 prestávka na obed - 30 minút
   7. hodina  13.30 - 14.10


Základné identifikačné údaje školy
   Názov školy  Základná škola s materskou školou
   Adresa školy  Podzávoz 2739, 02201 Čadca
   Telefón  041/4334172     faxové číslo: 041/4334172
   E-mail  skola@skolapodzavoz.sk
   www sídlo  www.zspodzavozca.edu.sk
   Zriaďovateľ  Mesto Čadca, Námestie Slobody č. 30

Vedúci zamestnanci školy
Funkcia Priezvisko, meno Telefón Služ.  mobil e-mail
Riaditeľka Ing. Gurová Eva 041/
4334172
0915822305 riaditel@skolapodzavoz.sk

041/
4334183
ms@skolapodzavoz.sk
ZRŠ - ZŠ Mgr. Bučková Milada 041/
4334172
0911364929 skola@skolapodzavoz.sk

Poradné organy školy
Názov MZ, PK Vedúci Zastúpenie predmetov
MZ MŠ Marta Jurišová
MZ 1.- 4. ročník Mgr. Anna Tomašcová všetky 1.-4.roč. okrem ANJ
PK - Matematika a práca s informáciami Mgr. Jana Ballová MAT, INF
PK - Jazyk a komunikácia - SJL PaedDr.Ivana Matisková Kullová SJL
PK - Jazyk a komunikácia - CUJ Mgr. Jana Adamicová ANJ, NEJ, RUJ
PK - Človek a príroda Ing. Ľudmila Matyšáková CHEM, FYZ, BIO
PK - Človek a spoločnosť Mgr. Viera Ivanková DEJ, GEO, OBN
PK - Zdravie a pohyb Mgr. Tibor Dikoš TSV

Rada školy

Meno a priezvisko
Predseda  Ing. Peter Lariš
Pedagogickí zamestnanci Mgr. Jana Adamicová

 Marta Jurišová
Ostatní zamestnanci  Mgr. Alena Hujová
Zástupcovia rodičov PhDr. Eva Larišová

 Bc. Jozef Hudec

 JUDr. Andrea Gulčíková (MŠ)

 Mgr. Jana Byrtusová
Zástupcovia zriaďovateľa  Ing. František Prívara

 JUDr. Jozef Pajer

 Pavol Štrba

Rada rodičov - triedni dôverníci
Trieda Meno a priezvisko rodiča
I.ALenka Hlavová
II. A Jarmila Harvaníková
II.BMgr. Monika Kyzeková
III. ročník  Mgr. Zuzana Němcová
IV. ročník  Jaroslav Gavlas
V.AMgr. Lenka Sojková
V.B  Lucia Prívarová
VI. A  Mgr. Marianna Horáčková
VI. B  Rastislav Prengel
VII. A  PhDr. Eva Larišová
VII. B  Pavol Liščák
VIII. A  Mgr. Gabriela Holeščáková
VIII. B  Jana Marjaková
IX. A Martin Novysedlák
IX. B  Bc. Jozef Hudec - predseda RR

 
zs_podzávoz © 2011